I. Aspecte generale

 1. Administrația Prezidențială se angajează să protejeze integritatea, confidențialitatea și securitatea datelor personale. În acest sens, Administrația Prezidențială prelucrează datele personale într-un mod care asigură un nivel de securitate adecvat, în conformitate cu principiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 2016/679.
 2. Documentele disponibile online pe acest website reproduc cu fidelitate texte adoptate oficial și urmăresc să faciliteze accesul publicului la informații ce vizează activitatea referitoare la Proiectul „România Educată”.
 3. Administraţia Prezidenţială asigură continuitatea funcționării prezentului website, cu sublinierea următoarelor aspecte în privinţa accesării:
  1. este posibil ca unele date să fi fost create sau structurate în fișiere sau formate care pot prezenta erori din motive neimputabile instituţiei;
  2. pot exista situații în care serviciile paginii de internet nu pot fi accesate de către utilizatori din motive tehnice sau erori de transmitere a datelor provocate de caracterul distinct al rețelelor web sau de incompatibilitățile legate de programul de navigare (browser de internet) al utilizatorului.
  3. În cadrul secțiunii „Opinia ta contează!”, primirea unui răspuns la solicitarea formulată este condiționată, conform actelor normative privind reglementarea soluționării petițiilor, de furnizarea corectă a datelor  personale precum: nume, prenume, domiciliu, adresă de e-mail.

II. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

 1. Date cu caracter personal reprezintă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 2. Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.
 3. În cazul accesării conturilor din reţelele sociale utilizate de Administrația Prezidențială (Facebook, Twitter și Youtube) este necesară utilizarea conturilor dumneavoastră aferente rețelelor menționate; Administrația Prezidențială redirecționează programul de navigare utilizat către website-urile respective, situație în care se aplică politicile de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 4. În contextul desfășurării activității curente, Administrația Prezidențială poate prelucra următoarele date cu caracter personal, după caz: nume și prenume, sex, telefon/fax, adresă de domiciliu/reședință/de corespondență, stare de sănătate, condamnări, e-mail, profesie, loc de muncă, adresă IP etc.

III. Măsuri de siguranță utilizate pentru protejarea datelor cu caracter personal

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, eventualele abuzuri, precum și pentru a proteja datele cu caracter personal prelucrate, Administraţia Prezidenţială utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate.

IV. Drepturile utilizatorilor şi exercitarea acestora

Drepturile persoanelor vizate sunt cele prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, respectiv: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat. 

Pentru exercitarea drepturilor anterior enunțate, vă puteți adresa persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Administrației Prezidențiale cu o cerere scrisă, datată și semnată; cererea poate fi expediată către adresa de e-mail: dpo@presidency.ro sau la următoarea adresă de corespondență: Palatul Cotroceni, Bulevardul Geniului nr. 1-3, Sector 6 – București – România, Cod poștal 060116.